neděle 8. ledna 2017

americká renesance

Jako americká renesance se označuje představa z přelomu 19. a 20. století, podle níž jsou Spojené státy novodobým dědicem antické civilizace a renesanční kultury. V politické sféře byla tato myšlenka spojená s pocitem výlučnosti. V oblasti architektury a urbanismu se promítla do stavby mnoha neoklasicistních budov a k monumentálně pojatému plánování veřejného prostoru. Na vzmachu nové renesance se významně podílela Světová výstava v Chicagu (nebo také Světová kolumbovská výstava), která se konala v roce 1893 při příležitosti 400 výročí objevení Ameriky. Na dobových fotografiích jsou vidět honosné výstavní budovy soustředěné kolem vodních ploch a odrazových nádrží. Vodní prvek dává vyniknout mohutným stavbám s dekorativními fasádami. Pavilóny byly omítnuté bílým štukem a díky elektrickému osvětlení jejich stěny v noci jasně zářily. Výstavišti se díky těmto monumentálním pavilónům říkalo Bílé město.

Světová výstava v Chicagu se stala inspirací pro projekty zkrášlení a obnovy amerických měst. Jedním z prvních příkladů bylo vytvoření monumentálního jádra Washingtonu, které začal v roce 1902 prosazovat senátor James McMillan. McMillanův plán počítal s narovnáním klikatých cest vedoucích parkem v západo-východním směru a s vykácením lesa, který v té době pokrýval plochu celého Mallu a bránil průhledům. Na severní a jižní hranici rozlehlého trávníku měla vyrůst neoklasicistní muzea a na jižní hranici s řekou Potomac (East Potomac Park) měl vzniknout rekreační prostor se sportovišti a místo pro památníky věnované Otcům zakladatelům nebo jiným významným osobám. Zrušením viktoriánského parku se měl prostor mezi Kapitolem a Bílým domem přiblížit monumentalitě původního plánu francouzského urbanisty Pierra L'Enfanta z konce 18. století.

Následovala smršť nových staveb v historizujícím stylu. V roce 1910 byla dokončena neoklasická budova Muzea přírodní historie, jehož sbírky se přestěhovaly z původních prostor Zámku (Smithsonian Institution Building, The Castle). Na druhé straně přílivové nádrže (Tidal Basin) vznikl Jeffersonův památník, pro jehož předlohu využil architekt John Russell Pope římský Pantheon. Válečný památník vojákům z Washingtonu, kteří se účastnili první světové války (District of Columbia War Memorial), získal podobu dórské svatyně s kruhovým půdorysem. Zednářský Dům chrámu (House of the Temple) na Šestnácté ulici severozápadně, za který Pope dostal v roce 1917 ocenění od Ligy newyorských architektů, se podobá Mauzoleu v Halikarnassu. Nová renesance se nevyhnula ani vzdálenějším částem Washingtonu. V roce 1910 byl na severu města v oblasti známé jako Meridian Hill založen nový park, jehož dominantou se stal neorenesanční kaskádovitý vodopád s třinácti oddělenými nádržemi, a na Thomasově náměstí (Thomas Circle) vznikl podle Popeova návrhu protestantský kostel National City Christian Church s průčelím ve stylu Pantheonu a neoklasicistní věží s renesančními a barokními prvky.
(Skrytá logika zkrášlovacích spolků: Architektura je buď krásná/ ušlechtilá/ harmonická/ důstojná/ uspořádaná/ dobrá, nebo špatná. V krásné/ ušlechtilé/ harmonické/ důstojné/ uspořádané/ dobré architektuře se lidé cítí krásně/ ušlechtile/ harmonicky/ důstojně/ uspořádaně/ dobře, v špatné špatně. Krásná/ ušlechtilá/ harmonická/ důstojná/ uspořádaná/ dobrá architektura vychází z časem prověřených tvarů a forem. Čím jsou formy a tvary starší, tím jsou prověřenější. Proto časem prověřené tvary a formy tvoří základ krásné/ ušlechtilé/ harmonické/ důstojné/ uspořádané/ dobré architektury, ve které se lidé cítí krásně/ ušlechtile/ harmonicky/ důstojně/ uspořádaně/ dobře.

Stačí jen málo, aby se ze vší té krásy stalo Piranesiho vězení.)

neděle 27. listopadu 2016

čtverec

Na rozdíl od pětiúhelníku, šestiúhelníku nebo jedenáctiúhelníku umí čtverec načrtnout skoro každý, aniž by se do toho zamotal. Konstrukci lze provést pomocí kružítka a pravítka. Svobodní zednáři mohou místo pravítka použít kteroukoliv ze stran úhelníku, a potom mohou tím samým úhelníkem přeměřit úhly, aby se ubezpečili, že v každém vrcholu čtverce je pořád ten pravý. [Podle zednářské symboliky je čtverec symbolem pravdy, stability, pořádku a řádu, přímého jednání, pravé morálky, dokonalého plánu, a to dokonce i v případě, že vypadá jako obdélník. Ostatně jak známo, země je plochá a má také tvar čtverce. V každém jejím rohu sedí na stoličce anděl, v ruce má hlásnou troubu a čeká, až přijde poslední soud, aby na ni mohl zatroubit.]

pátek 16. října 2015

tvar Distriktu

V roce 1801 měl Washington tvar čtverce o délce strany deset mil. Celková plocha jeho území činila sto čtverečních mil, což odpovídá 48 403 násobku plochy hřiště, na kterém se hraje americký fotbal, 14 200 násobku velikosti paluby letadlové lodě třídy Nimitz, na kterou se vejde víc než 90 letounů a helikoptér, 170 násobku rozlohy Hangáru 375 ze základny Kelly Field Annex, kterému se přezdívá Big Texas, protože je hodně velký, 24 násobku plochy největšího jezera v poušti [toto jezero se nachází v Africe], trojnásobku rozlohy Manhattanu, dvojnásobku plochy Disneylandu, průměrné velikosti loveckého rajónu, který obchází dospělý samec pumy americké, třetině celkové plochy pokryté slepencem písku a ropy, který zůstal po skončení války v Perském zálivu na místě nevyhořelých ropných skvrn, a jedné dvou set sedmdesátině rozlohy největší indiánské rezervace na území Spojených států. Na mapě v té době Distrikt vypadal jako dokonale vybroušený diamant, postavený na špičku jednoho ze čtyř vrcholů.

Poté co se kus Distriktu začlenil do Virginie, zůstala na mapě vykousnutá díra. Pentagon se nachází na místě, které odpovídá levému hornímu špičáku.

neděle 2. srpna 2015

vnitřní hranice Washingtonu

Až se z Distriktu stane stát Nová Kolumbie, ve Washingtonu DC vznikne vnitřní hranice. Hranice povede od severního výběžku památečního ostrova Theodora Roosevelta směrem na východ k západnímu břehu řeky Potomac. Po břehu řeky bude pokračovat jižně k severnímu cípu Kennedyho centra, odtud podél jeho severní hrany k ulici E severovýchodně a následně po ulici E až ke křižovatce s 18. ulicí severovýchodně. Odtud hranice povede směrem na jih ke Constitution Avenue, po Constitution Avenue směrem na východ k 17. ulici severozápadně, dále na sever k Pennsylvania Avenue, potom na východ k Jackson Place severozápadně, odtud na sever k ulici H severozápadně a po ulici H na východ k Madison Place severozápadně. Po Madison Place hranice povede na jih k Pennsylvania Avenue, po Pennsylvania Avenue na východ k Patnácté ulici severozápadně, odtud stále jižním směrem k Pennsylvania Avenue Northwest, po Pennsylvania Avenue jihovýchodně k John Marshall Place a potom na sever k ulici C severozápadně. Po ulici C Street povede na východ k Třetí ulici severozápadně, po Třetí ulici se stočí severně k ulici D Street severozápadně, po ní na východ k Druhé ulici severozápadně, potom jižním směrem ke křižovatce Constitution Avenue s Louisiana Avenue a po Louisiana Avenue severovýchodně k ulici North Capitol. Po ulici North Capitol povede hranice severně k Massachusetts Avenue, po Massachusetts Avenue jihovýchodně až na Union Square, potom po ulici F východním směrem k Druhé ulici severovýchodně, po ní jižně k ulici D severovýchodně, po ulici D směrem na západ k První ulici severovýchodně, po První ulici směrem na jih k Maryland Avenue, potom směrem na sever a východ po Maryland Avenue k Druhé ulici severovýchodně a po ní jižně k ulici C. Po ulici C povede směrem na západ k New Jersey Avenue, odtud stále jižním směrem k ulici D severovýchodně, potom na západ k Washington Avenue a severovýchodně k ulici E severovýchodně, odkud se odkloní na západ ke křižovatce Washington Avenue a ulice South Capitol. Po Washington Avenue povede hranice severozápadně k Druhé ulici jihozápadně, potom na jih k Virginia Avenue, po Virginia Avenue západním směrem k Třetí ulici jihozápadně, dále na sever k ulici C Street jihozápadně, na západ k Šesté ulici jihozápadně a po Šesté ulici na sever k Independence Avenue. Odtud se hranice posune na západ k Dvanácté ulici jihozápadně, odtud na jih k ulici D jihozápadně, odtud na západ k Čtrnácté ulici jihozápadně a potom směrem na jih až doprostřed Washingtonova kanálu. Následně hranice povede středem kanálu až k bodu, který je na západ od severní hranice pevnosti Fort Lesley McNair. Zde se přesune na východní okraj Washingtonova kanálu, odtud povede po východním břehu až k soutoku s řekou Anacostia a potom po severním břehu řeky až k mostu na Jedenácté ulici. Na východním břehu řeky Anactostia hranice povede až k soutoku s řekou Potomac, odtud jižně po východním břehu řeky až k současné hranici Distriktu s Virginií a odtud severním a západním směrem po hranici s Virginií až do počátečního bodu.Vytyčená hranice z nového státu Nová Kolumbie vyjme federální monumenty, Bílý dům, Kapitol, budovu Nejvyššího soudu a všechny federální, správní a soudní budovy v blízkosti Mallu a Kapitolu. Všechny ulice na hranici Nové Kolumbie a Distriktu se automaticky stanou součástí Distriktu, včetně sporných chodníků a obrubníků.pondělí 27. dubna 2015

o hranici

Město musí mít hranici, aby se mohl rozlišit vnitřek a vnějšek, protože jenom tak lze stanovit, kdo je místní a kdo je cizí, aby se místní mohli dostat dovnitř a aby cizí zůstali venku, protože stejně nemají ve městě co dělat. Město musí mít hranici, aby se na ní mohly vztyčit hradby a aby se na těch hradbách postavily věže a aby se po obvodu rozmístily posádky, které budou chodit po hradbách a střílet z věží, aby se mohlo město ubránit proti vnějším nepřátelům, kterým na městě nezáleží, chtějí ho jenom vyplenit, dobře se najíst a napít a potom ho od základů zbořit. Město musí mít hranici, aby se dalo neprodyšně uzavřít a aby bylo možné sledovat, kdo kam chodí a co s kým dělá, aby byl ve městě pořádek a aby se zažehnaly nepokoje ještě předtím, než vzniknou, protože nic není nebezpečnější než vnitřní nepřátelé během nepokojů.

Město musí mít hranici, aby se k němu bylo možné přiblížit a aby se dalo obklíčit a vyhladovět, aby bylo možné najít místa, na kterých se rozmístí děla a odkud se bude pálit proti hradbám, protože jenom město, jehož hranice jsou narušené, je možné dobýt.

Město, které nemá hranice, je nedobytné.

čtvrtek 2. dubna 2015

o geometrii

Město musí mít dobrou geometrii, aby se řeky nevylévaly z břehů, aby se rybníky nevyprazdňovaly a aby odrazové nádrže měly klidnou hladinu, na kterou když se podíváš, tak se ani nehne, protože jenom v nehybném odrazu můžeš zahlédnout sebe, jinak to budou jenom vlny, čáry, rozmazané skvrny. Město musí mít dobrou geometrii, aby v něm nebylo možné jít zároveň nahoru i dolů, aby v něm lidé nechodili pozpátku, aby mohli zamířit správným směrem, a když se tím směrem vydají, tak aby také někam došli, protože bez toho by to k ničemu nebylo. Město musí mít dobrou geometrii, aby se v něm lidé nemohli ztratit, a když se ztratí, tak aby se zase co nejrychleji našli, jinak by se nikdy nemohli dostat z práce domů a z domova zase do práce, celé noci by se toulali po ulicích, spali by na kanálech nebo pod mosty, a to by nevypadalo dobře. Město musí mít dobrou geometrii, aby v něm nebyl zmatek, protože jinak by se v něm lidé zbláznili, nikdo by nevěděl, kde je nahoře a kde dole, kde je konec a kde začátek, a v takovém městě by se nedalo rozumně žít. Město musí mít dobrou geometrii, aby každý věděl, jak vypadá pravý úhel, jak rozeznat kružnici od elipsy a jak obejmout čtverec kruhem a kruh čtvercem tak, aby z toho kruhu nic nezbylo, protože jenom kruh, který lze uzavřít, je také možné nakreslit. Město musí mít dobrou geometrii, aby každý poznal trojúhelník, v jehož vrcholech je Otec, Syn a Duch Svatý, což znamená, že Bůh je jenom jeden, ale dohromady jsou také tři, takže je pro jednoduchost lepší předpokládat, že Bůh je trojúhelník, ostatně není jediný důvod, proč by to mělo být nějak jinak.

neděle 15. března 2015

střed vesmíru

Washington je střed vesmíru. Střed Washingtonu je Kapitol. Střed Kapitolu je prázdná hrobka George Washingtona. Tudíž střed vesmíru je prázdná hrobka George Washingtona, která se nachází v podzemních prostorách Kapitolu.Nejdřív se tomu směju. Střed vesmíru neexistuje, říkám. Giordana Bruna kvůli tomu upálili a Galilea také hodně potrápili, ale dneska už všichni víme, že vesmír je ve všech směrech stejný, takže o nějakém středu nemá smysl mluvit. To bychom si rovnou mohli zase začít myslet, že Země je plochá anebo že vypadá jako hruška. Kolumbus té hrušce sice věřil, ale raději si to nechal pro sebe, protože tušil, že by se mu ostatní smáli. Prozradil to jenom svým přátelům. Řekl jim, že když pojedou na Západ, dorazí ke stopce, a v tom místě, které je nejblíž nebi, bude Ráj na Zemi.

Jestli je někde Ráj, tak je určitě tady, prohlásí Anita, tohle je nejlepší místo na světě. Uvidíš, že se ti tady bude líbit. Distrikt si každý zamiluje. Dívá se na mě a jí přitom zralou hrušku. Voní sladce. Nakrájela si ji na plátky. Přikusuje k tomu tučný sýr. Roztéká se jí mezi prsty a ona si je musí každou chvíli olíznout. Ještě pořád se směju, ale pomalu mi začne docházet, že to myslí vážně.